Politika privatnosti

Tim ilustracija
Politika zaštite podataka

Opšta uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR) i Zakon o zaštiti podataka iz 2018. (Glava 586 zakona Malte) regulišu obradu ličnih podataka bez obzira da li se oni drže elektronski ili u ručnom obliku. 2i Limited je postavljen da u potpunosti poštuje principe zaštite podataka koji su navedeni u takvim zakonima o zaštiti podataka.

Svrha prikupljanja podataka

2i Limited upravlja implementacijom IT programa u Vladi radi poboljšanja pružanja javnih usluga i obezbeđuje infrastrukturu potrebnu za izvršavanje IKT usluga Vladi. 2i Limited je takođe odgovoran za propagiranje dalje upotrebe IKT-a u društvu i privredi i za promociju i isporuku programa za unapređenje IKT obrazovanja i upotrebe IKT-a kao alata za učenje.

2i Limited prikuplja i obrađuje informacije kako bi izvršio svoje obaveze u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679, Direktivom o zaštiti podataka o elektronskim komunikacijama 2002/58/EC, Direktivom 2016/680, GMICT politikom i svim važećim zakonima i propise koji se odnose na obradu ličnih podataka i privatnost.

2i Limited sprovodi odgovarajuće fizičke, elektronske, upravljačke i disciplinske procedure koje štite informacije od neovlašćenog pristupa, održavaju tačnost podataka i odgovarajuću upotrebu informacija.

Primaoci podataka

Ličnim podacima pristupaju zaposleni u 2i Limited koji su zaduženi da obavljaju svoje funkcije u skladu sa poslovnim procesom Agencije. Lični podaci se takođe mogu otkriti državnim organima i trećim licima u skladu sa zakonom. Prava građana su zaštićena zakonima o zaštiti podataka, drugim nacionalnim zakonima, kao i internim politikama i procedurama kompanije 2i Limited.

Vaša prava

Imate pravo da besplatno znate koju vrstu informacija Agencija drži i obrađuje o vama i zašto, ko im ima pristup, kako se čuvaju i ažuriraju, koliko dugo se čuvaju i šta Jedinica radi u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

GDPR uspostavlja formalnu proceduru za postupanje sa zahtevima za pristup subjektima podataka. Svi subjekti podataka imaju pravo pristupa svim ličnim podacima koje o njima čuva 2i Limited, bilo na računaru ili u ručnim datotekama. Zahtjevi za pristup ličnim informacijama od strane subjekata podataka moraju biti podneti u pisanoj formi, ili korištenjem 2i-ovog Obrasca zahtjeva za ograničeni pristup subjektu podataka i poslati službeniku za ograničenu zaštitu podataka 2i-a. Vaši identifikacioni podaci kao što su matični broj, ime i prezime moraju biti dostavljeni uz zahtev za pristup. U slučaju da naiđemo na poteškoće pri identifikaciji, možda ćete morati da pokažete identifikacioni dokument.

2i Limited ima za cilj da u što kraćem roku ispuni zahteve za pristup ličnim informacijama i obezbediće da oni budu dostavljeni u razumnom vremenskom roku iu svakom slučaju najkasnije mesec dana od prijema zahteva, osim ako postoji dobar razlog za odlaganje. Kada se zahtevu za pristup ne može ispuniti u razumnom roku, razlog će biti objašnjen u pisanoj formi subjektu podataka koji podnosi zahtev. Ukoliko dođe do povrede podataka, subjekt podataka će biti obavešten o tome.

Svi subjekti podataka imaju pravo da zahtevaju da se njihove informacije izmene, izbrišu ili ne koriste u slučaju da podaci budu netačni.

U slučaju da niste zadovoljni ishodom vašeg zahteva za pristup, možete uputiti žalbu Povereniku za informacije i zaštitu podataka, čiji su kontakt podaci navedeni u nastavku.

Politika zadržavanja

Politika iznajmljivanja navodi uslove čuvanja za različite kategorije dokumentacije koja se čuva u okviru 2i Limited.

Podaci koje je potrebno uništiti nakon navedenih vremenskih okvira biće eliminisani na efikasan način obezbeđujući da takve informacije više ne budu dostupne u okviru 2i Limited.

Poverenik za zaštitu informacija i podataka

Poverenika za zaštitu informacija i podataka možete kontaktirati na:
Nivo 2, Airvais House,
Glavna ulica,
Slijema SLM 1549
Telefon: 23287100
Imejl: idpc.info@gov.mtidpc.info@gov.mt

Politika kolačića

2i Limited se obavezuje da bude potpuno transparentan i da vam pruži neophodne informacije o korišćenju kolačića kada posetite ovu veb lokaciju. Trudimo se da ne prikupljamo nikakve lične podatke o vama kao posetiocu osim ako ih ne date dobrovoljno putem onlajn obrazaca.

Šta je kolačić?
Kolačić je mali deo podataka koji veb lokacija traži od vašeg pretraživača da sačuva kao tekstualne nizove na čvrstom disku vašeg računara. Svi kolačići imaju datume isteka koji određuju koliko dugo ostaju u vašem pretraživaču. Generalno, kolačići se mogu automatski ukloniti nakon isteka datuma isteka ili ih korisnik može ručno izbrisati.

Koje vrste kolačića koristi ova veb lokacija?
Ova veb lokacija koristi samo kolačiće sesije, koji su privremeni kolačići koji se koriste da bi vam omogućili pristup sadržaju ove veb stranice. Ove vrste kolačića ističu i brišu se čim zatvorite pretraživač. Takođe anonimno pratimo kolačiće za analitiku veb lokacije kako bismo Kancelariji pružili neophodne informacije o saobraćaju na sajtu. Možete da podesite svoj pretraživač da odbije sve kolačiće.

Sloboda informacija

Osobe koje ispunjavaju uslove mogu podnijeti zahtjeve za slobodu informacija (FOI) svim javnim vlastima, uključujući i one navedene pod Uredom premijera. Zahtevi moraju biti u pisanoj formi na propisanim obrascima i moraju biti dostavljeni kancelariji organa javne vlasti, bilo elektronskim putem – e-mailom ili putem internet stranice vvv.foi.gov.mt, ili ručno ili poštom.
PODNOŠENJE ZAHTEVA/ŽALBE

Prihvatljiva lica

Da bi stekla pravo da podnese zahtev za FOI, osoba mora da ima prebivalište na Malti i to najmanje pet godina. Takvo lice takođe mora biti ili državljanin Malte ili bilo koje druge države članice Evropske unije ili državljanin bilo koje druge države čiji građani imaju pravo, na osnovu bilo kog ugovora između te države i Evropske unije , da se na Malti tretiraju na isti način kao i građani država članica Evropske unije.

Dobijanje obrazaca zahteva za dokumente/informacije

Obrasci zahteva za dokumente/informacije dostupni su za preuzimanje sa ovog veb-sajta ili sa veb-stranice za slobodu informacija na vvv.foi.gov.mt. Takođe se mogu dobiti od različitih javnih organa (bilo pozivom na licu mesta ili preko njihovih odgovarajućih veb stranica). Podnosioci zahteva mogu podneti zahtev direktno preko gore navedenog portala ili putem e-ID ili popunjavanjem onlajn obrasca.

Informacije koje treba dostaviti
Prilikom popunjavanja Obrasca zahteva, podnosilac zahteva će navesti svoje kontakt podatke, kao što su broj lične karte ili boravišne dozvole, broj telefona kao i elektronsku adresu. Ovi detalji su potrebni, između ostalog, da bi se olakšao kontakt sa javnim organom. Podnosilac zahteva će morati da navede dokumentaciju/informacije koje želi da dobije. Podnosilac zahteva će takođe morati da navede format u kojem želi da dobije takav dokument i informacije.

Vrste zahteva
Može se tražiti bilo koji dokument koji posjeduje javni organ bez navođenja razloga ili opravdanja svog zahtjeva. U slučaju dokumenata koji predstavljaju snimak zvukova i vizuelnih slika, javni organ može da obezbedi da podnosilac zahteva čuje ili vidi te zvukove ili vizuelne slike sve dok je to moguće. Pristup dokumentu mora biti omogućen u skladu sa željama podnosioca.
Podnosioci zahteva mogu tražiti informacije u vezi sa odlukom ili preporukom javnog organa u vezi sa njima. U takvim slučajevima, zahtev se mora podneti u roku od 6 meseci od donošenja relevantne odluke ili preporuke. Ako je proteklo vreme od dana donošenja relevantne odluke/preporuke i dana kada je lice saznalo za odluku/preporuku, važi šest meseci od dana kada je lice saznalo za odluku/preporuku.

Priznanja
Javni organi će propisno prihvatiti zahteve za FOI. Organ javne vlasti se obavezuje da u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju u roku od dvadeset (20) radnih dana, dostavi obaveštenje da li će zahtev biti ispunjen ili ne u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama. Taj rok se može produžiti do četrdeset (40) radnih dana u skladu sa članom 11. Zakona o slobodi informisanja, u kom slučaju će podnosilac zahteva biti obavešten o produženju i razlozima za to.

Obrada zahteva

Kada utvrdi da je zahtev zahtev za slobodnu informaciju i da se može adresirati sa njegovog kraja, javni organ će odrediti da li podnosiocu zahteva može dostaviti traženi dokument/informaciju (u celini ili delimično) ili će odbiti zahtev. Pre donošenja odluke u vezi sa tim, organ javne vlasti će razmotriti da li se primenjuje neko od izuzetaka navedenih u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Javni organ će dostaviti obaveštenje o tome da li će zahtev biti prihvaćen ili ne u roku od 20 radnih dana od njegovog prijema, ali može primeniti produženje do dodatnih 40 radnih dana.
Javni organ će takođe proveriti da li se traženi dokument/informacija nalazi na njegovom kraju. Ako to nije slučaj, takav javni organ će tražiti da identifikuje odgovarajući subjekat kome treba podneti zahtev i u skladu sa tim će preneti tu prijavu (obaveštavajući podnosioca zahteva u procesu). Ako nije identifikovan alternativni entitet (što znači da se dokument/informacija ne može pronaći ni u jednom javnom organu), podnosilac zahteva će biti obavešten o tome.

Plaćanje naknade
Javni organ može naplatiti naknade za pokrivanje troškova. Ove naknade će se naplaćivati u skladu sa tarifama javnih organa za pristup dokumentima, 2010. (LN 158/2010), a ukupna primenjiva naknada ne prelazi 40 evra.
Ne mogu se naplaćivati nikakve dodatne naknade za podnošenje prijava ili žalbi.

Žalbe
Podnosilac prijave ima pravo da podnese pritužbu istom organu vlasti u roku od najviše 30 radnih dana od dana poslednjeg relevantnog saopštenja organa javne vlasti. Naknadne i različite pritužbe na isti zahtev mogu se podneti organu vlasti samo nakon što navedeni organ odgovori na prvobitnu žalbu ili po isteku 10 radnih dana od dana podnošenja pritužbe.

Žalbe se mogu podneti iz sledećih razloga:

  • Zahtev se ne smatra zahtevom za slobodnu informaciju,
  • Javni organ je primenio produženje roka od 20 radnih dana da obavesti podnosioca zahteva da li će biti omogućen pristup traženom dokumentu/informaciji,
  • Javni organ je odredio taksu koja se smatra previsokom,
  • Dokument nije dostavljen u traženom formatu, ili
    Zahtev se odbija.

Ukoliko, naknadno, podnosilac zahteva ostane nezadovoljan dobijenim odgovorom, može da uloži žalbu Povereniku za zaštitu informacija i podataka (IDPC) u roku od 60 radnih dana od dana obaveštenja od strane javnog organa. Ukoliko podnosilac zahteva ostane nezadovoljan ishodom ovog postupka, on ili ona može da uloži žalbu na odluku preko Žalbenog suda za informacije i zaštitu podataka u roku od 20 radnih dana od poslednje relevantne komunikacije IDPC-a. Žalba na ovu odluku može se podneti Apelacionim sudovima u roku od 30 radnih dana od poslednjeg relevantnog saopštenja Apelacionog suda za zaštitu informacija i podataka.

Interni žalbeni postupak
Žalba se može podneti popunjavanjem obrasca za internu proceduru za žalbe i proslediti ga nadležnom službeniku za slobodan pristup informacijama. Službenik za FOI će na kraju obavestiti podnosioca žalbe o ishodu njegove/njene žalbe, informišući o mogućnosti da uloži žalbu Povereniku za zaštitu informacija i podataka (IDPC) u skladu sa članovima 9 (Takse) i 23. Zakona o slobodi informisanja. Zakon, kap. 496.

Dole navedenim dokumentima možete pristupiti sa ovog linka:

  • Zakon o slobodi informisanja
  • Zahtev za obrazac dokumenta
  • Obrazac žalbe javnom organu
  • Žalba na obrazac Poverenika za zaštitu informacija i podataka